Selecteer een pagina

Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) verwerkt geen persoonsgegevens aangezien er op de website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Daarnaast gebruikt de website ook geen social media extensies.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers binnen alle leeftijdscategorieën. Daarbij verwerkt de website ook geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u ervan overtuigd bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met info@injecaoplastica.nl zodat de betreffende informatie direct kan worden verwijderd.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) verwerkt geen persoonsgegevens.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerken besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) bewaart uw persoonsgegevens niet, dit is daarbij onmogelijk omdat de website geen mogelijkheid geeft om persoonsgegevens achter te laten.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, aangezien de website überhaupt geen gebruikt maakt van de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Mocht u het idee hebben dat de website toch persoonsgegevens verwerkt dan kunt u dat melden door contact op te nemen met info@injecaoplastica.nl. Vervolgens zullen wij er alles aan doen om de betreffende persoonsgegevens in kaart te brengen waarbij u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@injecaoplastica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Injecao Plastica (injecaoplastica.nl) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@injecaoplastica.nl.